TOKİ arazileri vergiden muaf

Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) ait arazi ve arsalar, arazi vergisinden daimi olarak muaf tutuldu.

Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Kanunun 4’üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan “Hazine adına tescil edilecek arsa ve arazilerin mülkiyeti” ibaresi “Hazineye ait taşınmazlar ve Hazine adına tescil edilecek taşınmazların mülkiyeti” şeklinde değiştirildi.

Emlak Vergisi Kanununun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasına “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na” ait arazi ve arsalar ibaresi eklenerek, TOKİ’ye ait arazi ve arsalar, arazi vergisinden daimi olarak muaf tutuldu.

TOKİ Merkez teşkilatında 54 kişilik bir kadro ihdas edildi. Bunlar, 1’inci derecede 1 başkan yardımcısı, 3 daire başkanı, 3 müşavir avukat ile farklı derecelerde başlamak üzere 47 uzman kadrosu olarak belirlendi.

Devlet Memurları Kanununa Ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün e bendine “Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcıları” ibaresi eklendi. Ekli II sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” bölümünde yer alan “Toplu Konut İdaresi Başkan Yard. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcısı,” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

DEVİRDEN SONRA HİÇBİR HAK TALEBİNDE BULUNULAMAYACAK

Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce yapılmış akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ve ortaklıklarından hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamayacak. Buna hüküm Kanuna eklenen geçici maddeyle Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen varlıklardan ve bu varlıklarla ilgili devirden önce yapılmış akitlerden doğan yükümlülükler nedeniyle TOKİ’ye ve ortaklıklarına karşı yargı mercilerinde açılmış veya husumet yöneltilmiş devam eden davalar ile icra takiplerine de uygulanacak.

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna eklenen maddeyle, hak sahiplerine hisse senedi olarak ödeme yapılması işlemi, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (bugünden) bir ay içerisinde hisse senedi talep eden hak sahiplerine verilecek hisse senetleri hariç durdurulacak ve bu tarihten sonra hak sahiplerine nakit olarak ödeme yapılacak.