‘Turizm Stratejisi 2023’ onay bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Türkiye turizm stratejisi 2023”ü uygulamaya geçirmek için Yüksek Planlama Kurulundan (YPK) onay çıkmasını bekliyor.

Buna göre, birinci bölüm planlama, yatırım, örgütlenme, iç turizm, araştırma ve geliştirme, ulaşım ve altyapının güçlendirilmesi, tanıtım ve pazarlama, eğitim, hizmet kalitesi, kentsel ölçekte markalaşma, turizmin çeşitlendirilmesi, mevcut turizm alanlarının rehabilitasyonu, turizm gelişim bölgeleri, turizm gelişim koridorları ile turizm kentleri ve eko-turizm bölgeleri stratejilerinden oluşuyor.

Yatırım stratejilerinde, “Turizm yatırım projelerini uygulanabilir kılacak teşvikler ile turizm sektöründe yatırımların arttırılması” amacıyla, sektör için KDV indirimi, teşvikler, tesislerin modernizasyonuna yönelik düşük faizli krediler ile yatırım geliştirme ve yönlendirme konularında uygulama ve danışmanlık hizmeti veren firmaların Bakanlıkça sertifikalandırılması konularında öneriler yer alıyor.

Stratejilerde, bakanlık bünyesinde Ulusal Turizm Belgeleme, İç Turizm Araştırma ve Yönlendirme, Turizm Eğitimi Yönlendirme Daireleri ile Ulusal Turizm Veri Bankası Şubesi ve Turizm Merkezlerinde Altyapı ve Hizmet Birlikleri gibi birimlerin kurulmasının teşviki öngörülüyor.

Ayrıca, devlet, özel sektör ve STK’lar arasında bağlantı kuran, krizleri yöneten konseylerin kurulması hedefleniyor.
Stratejide, özellikle “turist rehberlerine her yıl verilen seminerler üniversitelere veya meslek kuruluşlarına bırakılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı turist rehberliğinin yasalara uygun olarak yapıldığını denetleyen bir kurum olarak işlev görmesi” ve “rehberlik eğitiminin lisans düzeyinde verilmesi sağlanarak ön lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi veren bölümlerin kapatılması, ÖSYM tarafından yapılacak sınavla ‘Rehberlikte Uzmanlık’ belgesi verilmesi ve belgenin rehberlik için zorunlu olması” önerileri dikkat çekiyor.

BÖLGESEL DESTİNASYONLAR VE KORİDORLAR

Stratejinin eylem planının yer aldığı ikinci bölümde, bölgesel destinasyonlar ve koridorlar yer alıyor. Stratejideki 9 bölgesel destinasyonların isimleri şöyle:

“Frigya, Troya, Afrodisya, Söğüt, Hitit, Göller Bölgesi, Urartu, Kapadokya ve GAP.”

Stratejideki “İpek Yolu, Yayla, Kış, İnanç ve Gurme, Kültür, Zeytin ve Batı Karadeniz Kıyı Koridoru” olmak üzere 7 turizm gelişim koridorları, Antalya, Mersin, Batı Karadeniz ve GAP olmak üzere de 4 Eko Turizm Bölgesi bulunuyor.
Ayrıca, 10 eko turizm kenti, kentsel ölçekte markalaşması hedeflenen 4 şehir turizmi ve 15 kültür turizmi kenti hedefleniyor. Bunun yanında, 1 havaalanı açılması, 3 havaalanın uluslararası nitelik kazanması, 7 hızlı tren hattı inşaatı, 7 ana bölünmüş yol fizibilitesi ve uygulama projesi ile 28 bölünmüş yol bağlantısı fizibilite ve uygulama projesi ve 11 kurvaziyer, 9 yat limanı ve 27 balıkçı barınağının rehabilite edilmesi düşünülüyor.