Üreticilere 8 ürün için destekleme primi verilecek

Kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspır ve gerektiğinde zeytinyağı ve sofralık ham zeytinin satışı sonucunda üreticilere destekleme primi verilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; 2006 yılı ürünü kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspır ve gerektiğinde zeytinyağı ve sofralık ham zeytinin satışı sonucunda üreticilere verilecek prim miktarları son başvuru tarihi ve ödeme şekli Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulunca karar alınarak belirlenecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; prim ödemelerine esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye ve belirtilen amaçlar için tebliğ çıkarmaya yetkili olacak.

Destekleme Kurulu Kararının uygulanmasına dair iş, işlemler ve prim tutarları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak genelge ile duyurulacak.

Destekleme primi ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendikleri hizmetlerinden dolayı üreticilere ödenen prim tutarının yüzde 0,5’i oranında hizmet komisyonu T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ayrıca ödenecek.

Prim ödemeleri, tebliğde belirlenen ilgili mercilerce yapılacak incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben ödemeye esas icmallerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı tarafından ödemelerin yapılabilmesini temin için elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş’ ye iletilmesi sonrasında gerekli kaynağın Banka şubelerine aktarılmasından sonra yapılacak.

Destekleme priminden 2006 yılında çiftçi kayıt sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve bu arazilerinde prime esas ürünleri ürettiği il/ilçe tarım müdürlüklerince tespit edilen gerçek ve tüzel kişi (kamu tüzel kişileri hariç) çiftçiler yararlanacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 2006 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi için yapılan/yapılacak arazi tespitlerinde öncelikli olarak prime esas üretim yapılan araziler dikkate alınacak.

Prim ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamaz ve doğrudan gelir desteği ödemeleri için getirilen arazi sınırlamaları prim uygulamalarında dikkate alınmayacak. Üreticiler çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yer dışında başka yere başvuru yapamayacaklar. Gerektiğinde ürün ekolojisi, kalite ve verimlilik kriterlerine uygun üretim yapılabilen bölgelerde ve ürünlerde farklı prim ödemeleri yapılmasında Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu yetkili olacak.

Destekleme prim ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkili olacak. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanılacak.

Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri kullanan gerçek kişilerden, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek/tüzel kişilerden, kooperatifler, birlikler, çırçır işletmeleri, yem fabrikaları, yağ fabrikaları, gıda fabrikaları, zeytin sıkma tesisleri ve diğer ilgililerden müteselsilen geri alınacak. Ayrıca, destekleme priminden yararlanmak üzere sahte ve içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla alım satım tescili yaptırdığı anlaşılan üreticiler bu Karar ile öngörülen uygulamadan yararlandırılmayacaklar.