Resmi yazışmalarda ‘Arz ederim’ kalkıyor

Başbakanlık, resmi yazışmalarda uygulanan usulû değiştiriyor.

<p>
Başbakanlık, Resmi Yazışmalarda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Y&ouml;netmelik Taslağı&#39;nda yaptığı değişiklikle vatandaşların resmi kurumlara yazdığı dilek&ccedil;elerinde &#39;Arz ederim&#39; ibaresini kullanma zorunluluğuna son veriyor. Devlet de vatandaşa g&ouml;nderdiği resmi yazıda &#39;Rica ederim&#39; yerine &#39;Saygılarımla&#39; veya &#39;İyi dileklerimle&#39; ifadelerini kullanacak. Kurumlar arası ve askeri b&uuml;rokraside ise &#39;arz&#39; ve &#39;rica&#39; kullanılmaya devam edilecek.<br />
<br />
Başbakanlık, hazırladığı Resmi Yazışma Usul ve Esasları Hakkında Y&ouml;netmelik Taslağı&#39;nı ilgili diğer bakanlıkların g&ouml;r&uuml;şlerini almak &uuml;zere g&ouml;nderdi. Y&ouml;netmelik taslağı ile artık vatandaşlara g&ouml;nderilen resmi yazışmalar &#39;saygılarımla&#39; veya &#39;iyi dileklerimle&#39; ifadeleriyle tamamlanacak. Ancak, bu değişiklik kurumlar arası ve askeri b&uuml;rokrasiyi kapsamıyor. B&uuml;rokratik yazışmalarda, arz ve rica kelimeleri kullanılmaya devam edilecek.<br />
<br />
Başbakanlık, resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslara ilişkin y&ouml;netmelik taslağında son aşamaya geldi. Taslak haline getirilen y&ouml;netmelik son olarak g&ouml;r&uuml;ş alınmak &uuml;zere diğer bakanlıklara g&ouml;nderildi. Devlet b&uuml;rokrasisinde yazışmaların elektronik ortama aktarılmasından dolayı, yazışma usul ve esaslarının yeniden belirlendiği y&ouml;netmelik bir&ccedil;ok yeniliği de beraberinde getirecek. Taslağa g&ouml;re vatandaşlara g&ouml;nderilen resmi yazışmalarda yer alan ve alt kademeyi ifade eden &#39;Rica ederim&#39; s&ouml;z&uuml; kullanılmayacak. Onun yerine &#39;Saygılarımla&#39;, &#39;İyi dileklerimle&#39; ifadelerine yer verilecek. Ancak taslakta kurumlar arası yazışmalarda askeri b&uuml;rokrasiye son verilmedi. Taslağın 14. maddesinde kurumlar arasında veya kurumların kendi i&ccedil; birimleri arasında &ouml;nemli bir problem haline gelen, resmi yazışmaların &#39;Arz ederim&#39; veya &#39;Rica ederim&#39; şeklinde bitirilmesiyle ilgili husus d&uuml;zenleniyor.<br />
<br />
KURUMLAR ARASI HİYERARŞİ PROBLEMİ AYNEN DEVAM EDİYOR<br />
<br />
G&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar askeri anlayışın bir uzantısı olarak, hiyerarşik kademede kendisine denk veya kendisinden bir &uuml;st makama yazılan resmi yazılar &#39;Arz ederim&#39;, hiyerarşik olarak kendisinden daha alt makama yazılan yazılar ise &#39;Rica ederim&#39; şeklinde bitiriliyordu. B&uuml;rokraside bu ikili ifadeler nedeniyle kurumların kendi i&ccedil;lerinde veya kurumlar arası yazışmalarında &ccedil;ok sayıda problemin yaşandığı belirtiliyor. Kendi makamını daha &uuml;st g&ouml;rerek &#39;Rica ederim&#39; şeklinde bitirilen yazıyı alan &ccedil;ok sayıda kurumun karşı makam ile kavga &ccedil;ıkardığı, hata sırf bu nedenle resmi yazıların gereğini yerine getirmediği ifade ediliyor.<br />
<br />
Y&ouml;netmelik taslağının 14&#39;&uuml;nc&uuml; maddesinde kurumlar arası &#39;arz ve rica&#39; s&ouml;zc&uuml;kleri nedeniyle ortaya &ccedil;ıkan hiyerarşi problemi aynen devam ediyor. &Uuml;st&uuml;nl&uuml;k anlamına gelen ve başka bir maksadı olmayan &#39;arz ederim&#39; anlayışına bir son verilmesi, kurumlar arasında &ccedil;ıkan anlaşmazlıkların bitirilmesi gerekirken bu yapı halen korunmaya devam ediliyor.<br />
<br />
DEVLET ARTIK VATANDAŞI AŞAĞI G&Ouml;RMEYECEK<br />
<br />
Y&ouml;netmelik taslağında vatandaşlara g&ouml;nderilen yazılar &#39;Saygılarımla&#39;, &#39;İyi dileklerimle&#39; gibi saygı ifadeleri ile bitirilecek. Bu h&uuml;k&uuml;m sayesinde artık devletin vatandaşlara g&ouml;ndereceği yazıları &#39;Rica ederim&#39; şeklinde değil &#39;Saygılarımla&#39; şeklinde bitirerek, vatandaşı aşağı g&ouml;rmekten vazge&ccedil;iyor. Devlet artık vatandaşı kendine denk olarak g&ouml;recek.<br />
<br />
Devletin k&ouml;kleşmiş resmi yazışma usullerinde de reformlar getirecek y&ouml;netmelikle, vatandaş dilek&ccedil;elerindeki &#39;Arz ederim&#39; ve &#39;Rica ederim&#39; gibi tavizsiz uygulanan kalıplar anlamını yitirecek. Resmi usullere g&ouml;re &#39;&uuml;st&#39;, &#39;ast&#39;a yazı yazarken &#39;Rica ederim&#39; ibaresini kullanıyor; tam tersi durumlarda ise &#39;Arz ederim&#39; deniliyor. Bu nedenle vatandaşlar i&ccedil;in de kamu kurumlarına dilek&ccedil;e verirken &#39;Arz ederim&#39; ibaresini kullanma zorunluluğu bulunuyor. Devleti otomatik olarak vatandaş karşısında &#39;&uuml;st&#39; konumuna yerleştiren bu kural, artık ortadan kalkıyor.</p>