Yabancı doktorlara izin çıkıyor

Hükümet, yabancı doktorların Türkiye'de çalışabilmesine imkan sağlayan yasa tasarısını TBMM Başkanlığı'na sundu.

Tasarıyla doktorların, 1 Ocak 2007’den itibaren “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” yaptırması da zorunlu kılınıyor. Tıbbi kötü uygulama nedeniyle zarar gören bir hasta veya vefat halinde yakınlarına ödenecek tazminat için getirilen bu uygulamada, serbest çalışan doktorlar kendileri, resmi veya özel kurumda çalışan doktorlar içinse kurumları sigorta yaptıracak.

Resmi kurumda çalışan doktorların sigorta primlerinin yarısı döner sermaye gelirinden ödenmek koşuluyla kurum tarafından, diğer yarısı da doktorun döner sermayeden alacağı parayla ödenecek. Resmi kurumda çalışan doktorun, bu sigortası hastane dışındaki muayene ve operasyonlarını ise kapsamayacak. Özel sektördeki işverenler hiçbir gerekçe ve isimle sigorta primlerini yanlarında çalıştırdıkları doktorların maaşlarından kesemeyecek, bu yönde sözleşme düzenleyemeyecek. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmayan doktorlara ve işverenlere, ödenmesi gereken pirimin beş katı ceza kesilecek.

Kamu kurum ve kuruluşunun amiri, sigorta yaptırılmaması nedeniyle doğan zarardan sorumlu tutulacak. “Tıbbi hizmetlerden kaynaklanan her türlü tazminat taleplerinin karşılanması” amacıyla getirilen sigorta için prim ve teminat kapsamı bakımından en iyi taahhüdün alınacağı ihale düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı bir veya birden fazla sigorta şirketini bu konuda yıllık olarak yetkili kılacak.

Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanuni çalışma süresi 45 saat olacak. Ancak, bu personelden iyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personel, Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılabilecekler. Sağlık personelinden, özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar, istedikleri takdirde tazminat hakkından yararlanmamak şartı ile mesai saatleri dışında serbest olarak çalışabilecekler.

1928 tarihli ”Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun” da yer alan ”ve Türk bulunmak” ibaresi kanun metninden çıkartılıyor. Aynı doğrultuda kanunda yer alan ”izinli Türk hekimlerinin” ibaresi de ”mezun hekimlerin” olarak değiştiriliyor.

Tasarının gerekçesinde, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Türkiye’nin doktor sayısı bakımından Avrupa bölgesi içinde 52 ülke içerisinde son sırada bulunduğu belirtilerek, “Tıp fakültelerinin bugünkü kapasitesiyle ülkemizdeki tabip açığının kapatılması ve Avrupa ortalamasına ulaşılması da mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan, ülkemiz sağlık hizmetlerine ve tıp bilimine katkı sağlayacak yabancı tabiplerin ülkemizde sağlık hizmeti verebilmeleri de mer’i mevzuatımıza göre mümkün değildir” denildi.