YSK yasası yürürlükte!

Yüksek Seçim Kurulu yasasının resmen yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun resmen yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile başkan ve başkanvekilinin kurul üyeleri arasından gizli oyla seçilmesi kararlaştırıldı.

YSK yasası resmen yürürlükte.  Kanuna göre, Kurul görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini  kullanırken bağımsız ve tarafsız olacak, hiçbir organ, makam, merci veya kişi,  Kurula emir ve talimat veremeyecek. Kurul, 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşacak. Üyelerin 6'sı Yargıtay,  5'i Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam  sayılarının salt çoğunluğuyla seçilecek. Üyelerin görev süresi 6 yıl olacak.  Süresi biten üye yeniden seçilebilecek.

 Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi  için 3 yılda bir ocak ayının ikinci yarısında seçim yapılacak ve üyelerin görev  süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın ocak ayının son gününden itibaren  hesaplanacak. Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine  devam edecek. Başkan veya başkanvekilinin Kurul üyeliğinden ayrılmadan bu  görevlerini bırakmaları halinde, tüm üyelerin katılımıyla bu görevler için seçim  yapılacak. Başkan veya başkanvekilliğinden ayrılan üye, bu göreve yeni seçilen  üyenin yerini alacak.   Başkan veya başkanvekilinin Kurul üyeliğinden ayrılması durumunda önce  üye seçimi yapılacak. Seçilen yeni üyenin de katılımıyla başkan veya başkanvekili  seçimi yapıldıktan sonra yeni üyenin yeri belirlenecek.Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple  üyeliklerinin sona ermesi halinde, bu üyelerin yerine yeni üye seçimi yapılacak.  Yeni seçilen üye, yerine seçildiği başkan, başkanvekili veya üyenin görev  süresini tamamlayacak. Kurul, kararlarını salt çoğunlukla verecek; oyların  eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş  olacak. Kurulun prensip kararları 15 gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak,  seçime ilişkin diğer kararları ise Kurulun resmi internet sitesinden duyurulacak.

  YSK'NIN GÖREVLERİ

– Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde  yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak, seçim  süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet  ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

– Cumhurbaşkanı seçimi tutanaklarını kabul etmek ve seçilen  cumhurbaşkanı adına seçildiğine dair tutanak düzenlemek.

– TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etmek.


– Seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, yönetilmesi ve  denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

      – Kanunun uygulanmasına ilişkin konular ile görev, yetki ve sorumluluk  alanına giren hususlarda prensip kararları almak ve diğer düzenlemeleri  yapmak.

  – Seçim sürecinde, seçmenlerin hak ve yükümlülükleri ile seçim iş ve  işlemlerinin anlatılması amacıyla radyo ve televizyonlarda zorunlu yayın  kapsamında yayınlanmak üzere tanıtım programları hazırlamak veya  hazırlatmak.     – Seçmen kütüğünün önemi ve düzenleme yöntemleri ile seçmenlerin görev  ve sorumlulukları hakkında tanıtım programlarıyla vatandaşları  bilgilendirmek.   Kurul teşkilatı, merkez ve taşra birimlerinden oluşacak. Merkez teşkilatı; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri  Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi  Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünden oluşacak.  Taşra teşkilatı ise ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı  seçim müdürlüklerinden oluşacak. Kurul, gerekli görülen illerde, il seçim  kuruluna bağlı seçim müdürlüğü kurabilecek. "Kurulun toplantı gündemini belirlemek ve Kurul toplantılarına  başkanlık etmek, Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlamak, genel müdür,  genel müdür yardımcısı ve daire başkanları ile diğer personeli atamak" Kurul  başkanının görevleri arasında yer alacak.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün görevleri şunlar olacak: Seçmen kütüğünü oluşturmak ve güncellemek.  Seçmenleri eksiksiz belirlemek ve mükerrer seçmen kaydını  önlemek.  Seçmenin kolay, hızlı, doğru oy vermesini sağlamak.  Mükerrer oy kullanan seçmenleri tespit etmek.  Seçimin çabuk sonuçlanmasını sağlayacak tedbirleri almak. Kurulca belirlenen ilke ve yöntemler çerçevesinde belirli  aralıklarla seçmen kütüğünü denetlemek.

Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yurt içi ve yurt dışı seçim iş ve  işlemlerine ilişkin hazırlıkları yapacak ve seçim çalışmalarını yürütecek. "Seçim araç ve gereçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, kiralama  ve satın alma işlerini yürütmek; taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemleri  yürütmek, genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, sivil  savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek" Seçim Hizmetleri Genel  Müdürlüğünün görevleri arasında yer alacak.

  KURULDA GEÇİCİ PERSONEL ALINACAK

Kanuna göre, YSK merkez teşkilatında, seçim uzmanı ve seçim uzman  yardımcısı istihdam edilebilecek. Kurulda geçici personel  çalıştırılabilecek. Seçim müdürü ve müdür yardımcıları, kurul personeli arasında yapılacak  veya yaptırılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre başkan tarafından  atanacak. Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılarında; hukuk fakültesi veya  siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık  yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim  kurumlarından mezun olma şartı aranacak.  Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcıları, nüfusa kayıtlı oldukları  ilçelerde görev yapamayacak, geçici görevde geçen süreler de dahil aynı yerde 6  yıldan fazla çalışamayacak ancak bu süreyi dolduranlar, ihtiyaç duyulması halinde  YSK Başkanının kararıyla en fazla bir yıl daha aynı yerde çalışabilecek.

DİSİPLİN KURULU OLUŞTURULACAK

Seçim kurulu başkanları, kendilerine bağlı seçim müdürü ve diğer  personelin disiplin amiri olacak. Kurul merkezinde tüm personel için disiplin  kurulu oluşturulacak.  YSK başkanı ile il ve ilçe seçim kurulu başkanları; bütün memur, işçi  ve hizmetlileri seçim iş ve işlemlerinde görevlendirebilecek, bunlar dışında da  gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilecek ancak hakim, cumhuriyet savcısı, vali,  kaymakam, asker ile kolluk amir ve memurlarını çalıştıramayacak.

Seçim müdürlükleri, seçim kurulu başkanlarınca yılda en az bir defa,  ocak ayı içinde denetlenecek. Seçim müdürlükleri, seçim kurulu başkanları  tarafından ve Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen usul ve  esaslara göre adalet müfettişleri vasıtasıyla denetlenecek. Kurul merkez ve taşra teşkilatının giderleri ile her türlü seçim  giderleri, genel bütçeden karşılanacak.  Kanunla YSK'nın merkez teşkilatına 225, taşra teşkilatına da 490 olmak  üzere toplam 715 personel alımı yapılacak.     Buna göre; merkez teşkilatına bir seçim hizmetleri genel müdürü, 2  genel müdür yardımcısı, 14 daire başkanı, 15 seçim uzmanı, 15 seçim uzman  yardımcısı, 16 şube müdürü, 3 mali hizmetler uzmanı, 9 bilgi işlem müdürü, 9 şef,  13 çözümleyici, 10 programcı, 2 bilgisayar işletmeni, 49 veri hazırlama ve  kontrol işletmeni, 3 arşiv memuru, 3 santral memuru, 10 sekreter, 10 şoför, 2  mühendis, 6 istatistikçi, 5 teknisyen, 20 hizmetli, 2 dağıtıcı ve 6 bekçi  alınacak.  YSK Başkanına, en az kullanma süresi 5 yıl olan bir binek otomobil  verilecek.

MEVCUT BAŞKAN GÖREVİNİ TAMAMLAYACAK

Mevcut YSK Başkanı, başkanvekili ve üyeleri, kalan görev sürelerini  tamamlayacak. 2016 yılındaki yenileme seçimiyle seçilen üyelerin yerine 2022 yılı  ocak ayında yenileme seçimi yapılacak.  Seçim müdürü ve müdür yardımcılığı kadrolarına, öncelikle görevde  yükselme suretiyle atama yapılacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren bu kadrolara 5 yıl süreyle, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  tarafından düzenlenen yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, yapılacak sözlü  sınav sonucuna göre başkan tarafından atama yapılabilecek ancak bir takvim yılı  içinde açıktan yapılacak atamalar, bu kadrolara görevde yükselme suretiyle  yapılan atamaların üç katını geçemeyecek.   Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte nüfusa kayıtlı oldukları  ilçelerde görev yapan seçim müdürleri ile bulundukları 6 yıldan fazla görev yapan  seçim müdürleri, ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç  bir ay içinde bölgeler arası yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulacak.

MİLLİYET